Answers

2015-05-01T10:33:21+05:30
Na2CO3 ⇒  Na2O + CO2
1 mole of sodium carbonate give 1 mole of carbon dioxide.
      105.98 g [M.W.] sodium carbonate gives 44.01 g [M.W.] carbon dioxide
       9.85 g sodium carbonate gives = ?                                                                                                               = 9.85 × 44.01                                                                                                        105.98                                                                           = 4.09 g of CO2
Moles of CO2 mole = weight      
                                Molar mass
 
                             = 4.09
    
                                44.01
       
                            = 0. 092 mole

1 mole of gas = 22.4 L gas  
0.092 mole of CO2  = 22.4 × 0.092 = 2.06 L CO2 obtain  
2 3 2