Answers

2015-05-23T10:29:23+05:30
मम विधायलय: आती विशालम अस्ति
 
मम विधायलए विनशति अध्यापक -- अध्यापिका सॅंटी
 
मम विधयालये कृड़शेत्र: आपी अस्ति
 
विधयालए तरंताल: आपी अस्ति
 
मम विधयालए शत विनशति बालका: सॅंटी0