Answers

2015-05-27T21:06:25+05:30
1. मम विधायलय: आती विशालम अस्ति 
 
2. मम विधायलए विनशति अध्यापक -- अध्यापिका सॅंटी
 
3. मम विधयालये कृड़शेत्र: आपी अस्ति
 
4. विधयालए तरंताल: आपी अस्ति 
 
5. मम विधयालए शत विनशति बालका: सॅंटी
1 5 1
some more lines plzzz
umm lemme think of some more