Answers

2015-06-06T10:34:49+05:30
mam naam ______ asti |
AHAM _________ KAKHAYAM PATHAMI I
MAM VIDYAALASYA NAM -------------- ASTI I
AHAM --------------- VARSHASYA ASTI I
MAM JANMDINAH --------------------- ASTI I
MAM JANMSTHALAH -------------------- ASTI I
AHAM CHAALANCHITRAM DRASHTUM, PUSTAKA PATHYTUM, ADI I

4 3 4
2015-06-06T10:48:19+05:30
Mam naam ............ asti
aham ................ vidyalayasya chatra asmi
aham .......... kakshayam padhami
aham ......... varshaya asti
mam grihnaam ........... asti
mam matuh naam............ asti
mam pituh naam.........asti
aham sadev anyesham raksham karoti
aham vidhyalayam sarvashrtham asmi
mam mata-pita mahiyam ati sneham karomi

3 5 3