Answers

  • jut
  • Helping Hand
2015-06-12T11:50:10+05:30
मजदूरी के दलदल में फंसा बचपन
1 5 1
2015-06-16T07:11:13+05:30
Bharatha deshe bala karmikah bahavah santi .Bharatha sarkarah bahavah yojanabhyam tm nirmulanam kartumprayatnam kurvann asi . Kintu kechana janah arthaya tesham putran karyaya preshayanti. Vayam unmmilya bala karmika vruttim nirmulana karye avidyan janan jagrutam kurma. Bharata desham sashaktam kurmah.
4 4 4