Answers

  • Brainly User
2015-07-17T13:36:16+05:30
Answer⇒我知道你的心脏被打破一次
Wǒ zhīdào nǐ de xīnzàng bèi dǎpò yīcì
0
2015-07-17T13:56:01+05:30
Chinese for " I know your heart is broken once.but I have have to say that... " would be -

 " 我知道。但我必须得说,你的心脏被打破一次 ... "

 The english script would be - 

Wǒ zhīdào. Dàn wǒ bìxū dé shuō, nǐ de xīnzàng bèi dǎpò yīcì....
0