Answers

2015-07-31T21:44:12+05:30
1. मम विधायलय: आती विशालम अस्ति 
 
2. मम विधायलए विनशति अध्यापक -- अध्यापिका सॅंटी
 
3. मम विधयालये कृड़शेत्र: आपी अस्ति
 
4. विधयालए तरंताल: आपी अस्ति 
 
5. मम विधयालए शत विनशति बालका: सॅंटी
2 3 2