Answers

2015-08-03T17:38:02+05:30
(a³)+(-b)³+(-c)³-3(a)(-b)(-c)
=(a-b-c){a²+b²+c²-(a)(-b)-(-b)(-c)-(a)(-c)}
=(a-b-c)(a²+b²+c²+ab-bc+ac)
1 5 1