Answers

The Brainliest Answer!
2015-08-25T20:00:43+05:30
Pruthviyam thrini rathnani,jalmanam subashitam
mudaiha pashankandeshu,ratnasanghya vidhiyethe

sathyen dharyethe pruthvi,sathyen thapthe ravi;
sathyen vatti vayushcha,sarnam sathye prathishtham

dhane thapsi shorye cha,vidyane vinaye naye
vismayo na hi kartavyo,bahurathna vasundhara
                                                                                                                    sabdhirav sahasith,sabdhi; kurvith sagthim
sabdhirvivadham maitri cha,nasabdhi kinchidachrat
 
dhandhanyaprayogeshu ,vidhyaya; sangreshu cha
aahare vyavhare cha,tyakthlagghsukki bhavet

shamavashikruthirloke,shamya khim na sadyathe
shaanthikhandag; kare yasya,khim karishyathi durjan;

yasmin deshe ya aachar;, paaramparyakramaghat;
varnanaam saantaralanam, sa sadhachar uchiyethe.
[; is for aha]

1 5 1
thank you very much for your help
but they r only seven n i asked for 15???