Answers

2015-08-25T21:23:52+05:30

 asmakam deshaha bharathaha...bharatha deshaha punya ayesha bharatha bhoomihi...athra janmam praptum vayam punyam krutavantaha...bharatha matha asmakam matha.....tasyai gauravam dhadhmaha.....tasyai pranamamyaam....

0