Answers

2014-06-17T17:26:41+05:30
Some areas like  
assam 
shillong
koyna
uttarkashi 
jabalpur
and srimangal r some places
1 5 1
1. Guwahati

2. Srinagar

3. Delhi

4. Mumbai

5. Chennai

6. Pune

7. Kochi

8. Kolkata

9. Thiruvananthapuram

10. Patna
2014-06-17T17:26:56+05:30
The major cities are
guwahati
srinagar
delhi
mumbai 
chennai 
pune
kochi
kolkata
trivandram
pune
2 4 2