முதல் இரண்டு எழுத்து மயக்கம் தரும் பின் இரண்டு எழுத்து பெருமை தரும் இரண்டும் சேர்ந்தால் ஊராகும் அது என்ன

2
wait i know this but last two is left
Any clues ??
The first two characters
After anaesthetizing the first two characters of the two-letter combination will be proud of what it is the Place
This is the question
u know tamil bro

Answers

  • Brainly User
2014-06-19T21:50:38+05:30
Madurai  is the answer

1 5 1
2014-06-19T22:10:27+05:30