Answers

2015-10-31T22:53:07+05:30
अहम् न सम्यक्-रूपेण पारकिन्सनरोगबिषय़े जानामि, परन्तु एतद् जानामि यद् सुविख्यातः मल्लयोद्धा महम्मद-आलि-महाभागः अनेन रोगेनैव पीडितः। अनेन रोगेन ग्रस्थस्य जनस्य स्नायुवैकल्यं जायते हस्ताद्यङ्गेषु च नियन्त्रण-रहित-कम्पनादयः जायन्ते।भवता उल्लिखितः ग्रन्थः न अद्यापि मम हस्तगतः अभवत्। संस्कृत-भाषया वार्तालापे आत्मानं नियोजितुं मम मनसि लालसा जाता, मम धृष्टता मार्जनीया\ इति जवाहरलाल नेहेरु बिश्वविद्यालयस्य संस्कृतविभागस्य स्नातकोत्तरवर्षस्य छात्रः देवाशिष घोष इत्यनेन
0