Answers

2015-11-15T10:18:04+05:30
1. stree ki shiksha..bhavishya ki shiksha hai.. stree ko padhao bhavishya sundar banao

2. stree bachao stree padhao.

3. stree duniya ka bhavishya hai. stree ko padhao bhavishya ko padhao.


hope my answer helps u please press the thank u button and mark me as the brainliest;) please mark as the bestt pleasee
0