Answers

2015-11-16T21:30:13+05:30
अङ्कुरिते पल्लविते कोरकिते विकसिते च सहकारे।
अङ्कुरितः पल्लवितः कोरकितो विकसितश्च मदनो ऽसौ॥
उन्मीलद्रसबिन्दुगन्धकुसुमावल्लयो वसन्तोदये कान्ताः कोमलपल्लवाः कति कति क्रीडावने सन्ति न।सौभाग्यैकनिधे रसाल तदपि श्रीमञ्जरीशालिनस्त्वत्तो ऽन्यत्र च कुत्रचिन्मधुकरश्रेणी न विश्राम्यति॥
अमवा की डाली बोले ‘काली कोयलिया आजा बलमवा हमार आजा बलमवा हमार’
5 4 5