Answers

2015-11-25T21:09:16+05:30
Vrikshaha satpurushaha eva paropakaram kurvanthi
vriksheshu pakshibhyaha vasah bhavanthi
vrikshaha janebhyaha falani pushpani chayam chcha yachanthi
te grihanam krite kashtamapi yachanthi
pathikaha tesham athaha visramam kurvanthi

0