Answers

2015-11-21T18:41:56+05:30
Sangya ke 3 bhed hote hai
1. vyaktivachak sangya
2. jaativachak sangya
3. bhaavvachak sangya

hope it helps
0
2015-11-21T21:01:43+05:30
Sangya ke teen(3) bhed hote hai
*vyakti vachak sangya
*jaati vachak
*bhav vachak
0