Answers

  • Skn
  • Ambitious
2015-11-29T20:31:06+05:30
Ekah kakah pipasitah aaseet. Sah jalam anveshtum itastatah utpatati smah. Sah ekam udyanam agachhat. udyanam sah ekam ghatam apashyat. Sah ghatopari atishtthat jalam cha apashyat. ghate swalpam jalam aaseet. Atah sah jalam paatum safaltum na abhavat. Sah ekam upayam achintyat. Udyane anekani prastarkhandani aasan. Sah taani prastarkhandani ekaikum ghate akshipat. Ghatasya jalam shanaih-shanaih ghatopari aghachhat. Kakah yathhechum jalam apibat. Jalam peetva sah atiprasannah abhavat.
1 5 1