Answers

2015-12-19T20:03:01+05:30
1. Kandla Port- Gujarat
2.
Nhava Sheva- Maharashtra
3.
Mumbai Port
4.
Marmagao port- Goa
5.
Panambur Port- Karnataka
6.
Cochin Port- Kerala
7.
Port Blair- Andaman
8.
Tuticorin Port- Tamil Nadu
9.
Chennai Port
10.
Chennai Port
11.
Paradip Port- Orissa
12.
Haldia port- West Bengal

1 5 1