उत्तर देण्याचा प्रयत्न करा
बघू कोण लवकर उत्तर देतय

मुलगा : तुझ नाव काय

मुलगी : ++=


मुलीचे संपूर्ण नाव सांगा? ....

1

Answers

2015-12-29T15:22:05+05:30