Answers

2016-01-08T17:48:56+05:30
PH of 10^-8 M of NaOH and HCl. [H+]=10^-8 pH= -log[H+] = -log 10^-8 = -(-8log10) =8log10=8×1=8 So pH is 8.
0