Answers

2016-01-10T18:33:39+05:30
मम विधायलय: आती विशालम अस्ति 
 
मम विधायलए विनशति अध्यापक -- अध्यापिका सॅंटी
 
मम विधयालये कृड़शेत्र: आपी अस्ति
 
विधयालए तरंताल: आपी अस्ति 
 
मम विधयालए शत विनशति बालका: सॅंटी

I know only 5 
0