ഒരു പാൽകാരന്റെ കയ്യിൽ 10 ലിറ്റർ പാലുണ്ട് പാൽകാരൻ കടകാരാന് 5 ലിറ്റർ പാലു കൊടുക്കണം പക്ഷേ പാൽ കാരന്റെ കയ്യിൽ 3,7 ,10 എന്നീ അളവുപാത്രം മാത്രമേയുളളൂ കടക്കാരന് എങ്ങെന 5 ലിറ്റർ പാൽ കൊടുക്കും,,,???

2

Answers

  • Brainly User
2016-01-21T00:17:29+05:30
I cant understand atleast 1 letter only that 3 7 and 10 its really really really confusing......
1 5 1
2016-01-21T00:22:22+05:30
Take 3ltr, fill that in 10ltr vessel 3 times. (9ltr) Now, pour that to 7ltr vessel, 2ltr remaining. Now take 3ltr and pour to 2ltr to make it 5ltr! :)
0
nice
nice answer
Ohh..entha answer..kalakki..!!! :)