നമ്മൾ നടക്കുമ്പോൾ ഇത് നിക്കും എന്നാൽ ഇത് നടക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ നിൽക്കും എന്താ ഉത്തരം എന്ന് പറയാമോ...?

2
whats the meaning of the question?
may i know the answer please

Answers

2016-01-27T14:43:18+05:30
നമ്മൾ നടക്കുമ്പോൾ ഇത് നിക്കും എന്നാൽ ഇത് നടക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ നിൽക്കും എന്താ ഉത്തരം എന്ന് പറയാമോ...?

പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ മരണ മാസ്
15 3 15
എന്താ ഉത്തരം 
ariyilla
ntha answer plz parayu
2016-02-01T17:13:49+05:30
Answer is Indian National Anthem. Karnam nammal rashtriyaganam kelkkumbol attention position il ayirikkanam. Hope it helps andvpls mark as the best answer. :-)
1 1 1