നമ്മൾ നടക്കുമ്പോൾ ഇത് നിക്കും എന്നാൽ ഇത് നടക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ നിൽക്കും എന്താ ഉത്തരം എന്ന് പറയാമോ...?

1

Answers

2016-01-27T20:09:30+05:30
Nizhal...............................................................................................                                                                                                                                                                                .
                                                                                                              
0