നമ്മൾ നടക്കുമ്പോൾ ഇത് നിക്കും എന്നാൽ ഇത് നടക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ നിൽക്കും എന്താ ഉത്തരം എന്ന് പറയാമോ...?

പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ മരണ മാസ്

2

Answers

2016-01-30T14:57:57+05:30
National anthem is the ans bro
0
2016-01-30T17:17:03+05:30
desiya ganam; its national anthem
0