നമ്മൾ നടക്കുമ്പോൾ ഇത് നിക്കും എന്നാൽ ഇത് നടക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ നിൽക്കും എന്താ ഉത്തരം എന്ന് പറയാമോ...? പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ മരണ മാസ്

2

Answers

2016-01-28T09:00:23+05:30
Anz :National Anthem. We will stop walks when it plays.
13 4 13
2016-01-29T08:26:07+05:30
It's our National anthem. When it plays we all Indian's will stand still.
8 3 8