നമ്മൾ നടക്കുമ്പോൾ ഇത് നിക്കും എന്നാൽ ഇത് നടക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ നിൽക്കും എന്താ ഉത്തരം എന്ന് പറയാമോ...?

പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ മരണ മാസ്

2
from which book is this question related............?

Answers

2016-01-29T08:23:44+05:30
2016-01-29T13:11:12+05:30