നമ്മൾ നടക്കുമ്പോൾ ഇത് നിക്കും എന്നാൽ ഇത് നടക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ നിൽക്കും എന്താ ഉത്തരം എന്ന് പറയാമോ...?

പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ മരണ മാസ്

2

Answers

2016-01-29T07:57:17+05:30
I hope it is our National anthem ( ദേശിയഗാനം)
0
2016-01-29T08:19:32+05:30
it is our National anthem
0
Plzz mark my answer as brainliest one