നമ്മൾ നടക്കുമ്പോൾ ഇത് നിക്കും എന്നാൽ ഇത് നടക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ നിൽക്കും എന്താ ഉത്തരം എന്ന് പറയാമോ...?

പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ മരണ മാസ്

2

Answers

2016-01-28T14:09:20+05:30
ദേശീയഗാനം dbbfgbfgbfgh

1 1 1
2016-01-29T07:59:23+05:30
I hope it's our Natioanl Anthem ( ദേശിയഗാനം)
0