നമ്മൾ നടക്കുമ്പോൾ ഇത് നിക്കും എന്നാൽ ഇത് നടക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ നിൽക്കും എന്താ ഉത്തരം എന്ന് പറയാമോ...?

2
enta uttaram
uttaram parau

Answers

2016-01-28T16:13:57+05:30
National Anthem padumbol namal angathe nilkum....
3 4 3
2016-01-29T07:54:03+05:30
I hope it's our National Anthem. When it's start we all Indians will stand still
0