നമ്മൾ നടക്കുമ്പോൾ ഇത് നിക്കും എന്നാൽ ഇത് നടക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ നിൽക്കും എന്താ ഉത്തരം എന്ന് പറയാമോ...?

പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ മരണ മാസ്

2

Answers

2016-01-28T22:27:30+05:30
Its a guess not sure.. "#Escalator" ☺
4 2 4
2016-01-29T08:08:36+05:30
I hope the answer is our National anthem
0