നമ്മൾ നടക്കുമ്പോൾ ഇത് നിക്കും എന്നാൽ ഇത് നടക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ നിൽക്കും എന്താ ഉത്തരം എന്ന് പറയാമോ...?

2

Answers

2016-01-29T07:52:01+05:30
I thinks the answer is our National Anthem... We will stand still when it starts
0
2016-01-29T08:17:29+05:30
I thinks the answer is our National Anthem... We will stand still when it starts
0