നമ്മൾ നടക്കുമ്പോൾ ഇത് നിക്കും എന്നാൽ ഇത് നടക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ നിൽക്കും എന്താ ഉത്തരം എന്ന് പറയാമോ...? പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ മരണ മാസ്

2

Answers

2016-01-30T17:16:27+05:30
desiya ganam; its national anthem
0
2016-01-30T20:15:03+05:30
the answer is national anthem because when we will sing all the Indians would stand still in the attention position.

0