Answers

2016-02-03T15:27:33+05:30
म्य् नमे इस् ....................इ अम् स्तुद्यिन्ग् इन् च्लस्स्................................इ लोवे तो एअत् च्होचोलतेस्....म्य् होब्ब्य् इस् ..................इ लोवे रेअदिन्ग् बोओक्स्...............इ अम् अत्त्रच्तेद् पेर्सोन्......................इ रेस्पेच्त् म्य् मोथेर् इन्दिअ
        
2 1 2