Answers

2016-02-05T05:55:32+05:30
                                 वृक्षस्य महत्वम्
१) वृक्षः जनाः स्वछम् वायु ददाति
२) वृक्षस्य निडां पुरुषम् प्रहलादयति
३) ग्रीष्म ऋतु वृक्षाः मम गृहं शीतल करोति
४) वृक्षः CO₂ ग्रहति O₂ वमति
५) तरवः कारणेन वरष: पतः 

Thank You......!!!!!!!!!
Mark as brainliest if helpful...
Yours, Jahnavi.

30 4 30