നമ്മൾ നടക്കുമ്പോൾ ഇത് നിക്കും എന്നാൽ ഇത് നടക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ നിൽക്കും എന്താ ഉത്തരം എന്ന് പറയാമോ...? പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ

2

Answers

2016-02-14T21:29:49+05:30
നമ്മൾ നടക്കുമ്പോൾ ഇത് നിക്കും എന്നാൽ ഇത് നടക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ നിൽക്കും എന്താ ഉത്തരം എന്ന് പറയാമോ...? പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ
0
2016-02-14T23:31:24+05:30
Answer is Indian National Anthem. Karnam nammal rashtriyaganam kelkkumbol attention position il ayirikkanam. Hope it helps andvpls mark as the best answer. :-)
0