ഒരു IAS ചോദ്യം-ഒരു കടയില്‍ നിന്ന് 1 രൂപക്ക് 3 മിഠായി കിട്ടും.ഈ മിഠായികളുടെ cover തിരിച്ച് കൊടുത്താല്‍ 1 മിഠായി കൂടെ കിട്ടും അങ്ങനെയെങ്കില്‍ 45 രൂപക്ക് എത്ര മിഠായി കിട്ടും?

1

Answers

2016-02-17T08:34:07+05:30
(45×3)+45+15+5+1 =201

45 രൂപയ്ക്ക് 201 മിഠായി കിട്ടും .
6 3 6