ഒരു IAS ചോദ്യം-ഒരു കടയില്‍ നിന്ന് 1 രൂപക്ക് 3 മിഠായി കിട്ടും.ഈ മിഠായികളുടെ cover തിരിച്ച് കൊടുത്താല്‍ 1 മിഠായി കൂടെ കിട്ടും അങ്ങനെയെങ്കില്‍ 45 രൂപക്ക് എത്ര മിഠായി കിട്ടും?

1

Answers

2016-02-18T21:24:02+05:30
202 muttayi kittum

45*3+45+15+5+1+1 = 202
0
if good, pls mark as Brainliest
45*3+45+15+5+1+1 +1 = 203