5 അക്ഷരമുള്ള ഒരു ഇഗ്ലീഷ് വാക്ക്.
ആദ്യത്തെ അക്ഷരം ഒഴിവാക്കിയാൽ ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ പേരാകും. അവസാനത്തെ 3 അക്ഷരം വായിച്ചാ ആ വാക്കിന്റെ oposit വാക്കാണ് ഈ 5 അക്ഷരമുള്ള answer. ... ഏതാണ് അത്.....

2

Answers

2016-03-04T04:25:21+05:30

This Is a Certified Answer

×
Certified answers contain reliable, trustworthy information vouched for by a hand-picked team of experts. Brainly has millions of high quality answers, all of them carefully moderated by our most trusted community members, but certified answers are the finest of the finest.
WOMAN......................
4 3 4
The Brainliest Answer!
2016-03-04T14:30:15+05:30

This Is a Certified Answer

×
Certified answers contain reliable, trustworthy information vouched for by a hand-picked team of experts. Brainly has millions of high quality answers, all of them carefully moderated by our most trusted community members, but certified answers are the finest of the finest.
Woman..............
oman is the name of a country.
man is opposite to woman.


1 5 1