5 അക്ഷരമുള്ള ഒരു ഇഗ്ലീഷ് വാക്ക്.
ആദ്യത്തെ അക്ഷരം ഒഴിവാക്കിയാൽ ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ പേരാകും. അവസാനത്തെ 3 അക്ഷരം വായിച്ചാ ആ വാക്കിന്റെ oposit വാക്കാണ് ഈ 5 അക്ഷരമുള്ള answer. ... ഏതാണ് അത്.....

1

Answers

2016-03-04T14:21:08+05:30
Answer is woman.................................
oman is the name of a country.
man is opposite to woman.


0
Thank you very much
plzz mark it braainliest