6.ഒരു IAS ചോദ്യം-ഒരു കടയില്‍ നിന്ന് 1 രൂപക്ക് 3 മിഠായി കിട്ടും.ഈ മിഠായികളുടെ cover തിരിച്ച് കൊടുത്താല്‍ 1 മിഠായി കൂടെ കിട്ടും അങ്ങനെയെങ്കില്‍ 45 രൂപക്ക് എത്ര മിഠായി കിട്ടും? Tel me the answer

2

Answers

2016-03-11T18:41:17+05:30
202 മിഠായി കിട്ടും..................
4 4 4
2016-03-11T19:56:55+05:30
Answer : 45x3
                = 135
      I will get only 135 toffees in Rs 45.
0