സ്ഥലം കണ്ടു പിടിക്കാനുപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണം.

2
notifications kand pedichpokaathirunaal kollam
hehe
Comment has been deleted
athedii correct! pavam aa kutty....hehee....de ee chekkan pinnem thodangi tta ellil keri kuthan...
aanee

Answers

2016-03-17T14:24:22+05:30
Compass...
it helps to find direction.
1 5 1
2016-03-20T10:37:16+05:30
Compass........................................
1 5 1