.➡ 4 അക്ഷരമുള്ള മലയാള പദം '
*⃣ ആദ്യ രണ്ടക്ഷരം ചേർന്നാൽ നാം ഭക്ഷണ വേളയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു വാക്ക്
*⃣ ഒന്നും മൂന്നും ചേർന്നാൽ കേരളത്തിലെ ഒരു ഭൂസവിശേഷത
*⃣ ഒന്നും നാലും ചേർന്നാൽ ഒരു ജന്മനക്ഷത്രം
*⃣ നാലും കൂടി ചേർന്നാലോ ഒരു സ്ഥലപ്പേര്
❓❓❓❓❓❓❓❓
അറിയാമെങ്കിൽ പറയൂ

1

Answers

2016-03-21T11:19:38+05:30
Mathilakam is the answer.

1.mathi
2.mathil
3.makam
4.mathilakam
0