ഒരുത്തൻ പെണ്ണ് കാണാൻ പോയി പെണ്ണ് ചായ കൊടുത്തു ചെറുക്കൻ ചായ കുടിച്ചു ചെറുക്കൻ പെണ്ണിൻ്റെ പേരെന്താണെന്ന്‌ ചോദിച്ചു പെണ്ണ് ആ സോസറിൽ കപ്പ് കമഴ്ത്തി ........ എങ്കിൽ പെണ്ണിൻ്റെ പേരെന്താണ്???

1
appose...1 clue tharo
???

Answers

2016-03-17T14:22:45+05:30
Uma....she is dump
correct alle???
0