ഞങ്ങൾ ഒന്നിച്ചുനിന്നാൽ 9, എന്നാൽ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒന്ന് പോയാൽ 10. എങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ആരാ?

2
what is this i can't understand any thing
juz translate to eng
Am i right?
no..
Nope yar. I'm right :)

Answers

2016-03-19T11:12:28+05:30
LX is the answer I hope ^_^
1 5 1
2016-03-21T13:25:57+05:30
Answer is I and X. i.e onnichu nilkkumbol IX um athil ninnu onnum povumbol X um..!! (ROMAN NUMBERS). Hope it helps and pls mark as the best answer. :-)
1 5 1
fayankariii
Eyy..angane onnumilla..!! ;p