ഒരു പെൺകുട്ടി പൂകടയിൽ പൂവ് വാങ്ങാൻ പോയി അപ്പോൾ കടക്കാരൻ അവളോട് ചോദിച്ചു ഏത് പൂവാണ് വേണ്ടത് എത്ര എണ്ണം വേണം നിന്റെ അച്ഛന്റെ പേരെന്താണ് ഇതിനു മൂന്നിനും കൂടെ ആ കുട്ടി ഒറ്റ ഉത്തരം ആണ് നൽകിയത് എങ്കിൽ ഏതാണ് ആ ഉത്തരം ഗ്രൂപ്പിൽ ഉള്ള ബുദ്ധിമാൻമാരെ ഒന്ന് കാണട്ടെ

2

Answers

2016-03-22T11:17:52+05:30
Nalumanipuvu because mani is her fathers name Nalu is the number of flowers and these two together is the flowers name
2 4 2
plzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz mark as a brainliest
2016-03-22T11:34:21+05:30
Pathrose, her father's name is Pathrose and she want Pathu Rose ( 10 roses).
2 5 2
Please mark as the brainliest....