Answers

2016-03-23T23:22:30+05:30
Kw  = [H+] [OH−] = (1 × 10^14) at 25'C

Kw  = [H+] [OH] = (55 × 10^14) at 100'C
 

[H+]^2 = 55 × 10^14 at 100'C
 

2 pH  = − log (55 × 10−14)
       
         
          = − log 55 +14 log 10
 
           
           = −1.74 + 14 
 
             =12.262

pH = (12.262)/2 = 6.13
1 3 1