Answers

2016-03-25T19:26:15+05:30
Desh ka bhakt.

Tathpurush samaas.

Hope it helps :)

Good day!

Mark as brainliest please ^_^2 4 2
2016-03-25T19:27:00+05:30
Desh ka bhakat
     tatpuras samas
1 1 1