Answers

2016-04-06T10:34:32+05:30
Mam naam ............ asti
aham ................ vidyalayasya chatra asmi
aham .......... kakshayam padhami
aham ......... varshaya asti
mam grihnaam ........... asti
mam matuh naam............ asti
mam pituh naam.........asti
aham sadev anyesham raksham karoti
aham vidhyalayam sarvashrtham asmi
mam mata-pita mahiyam ati sneham karomi
4 5 4
2016-04-07T18:49:40+05:30
Myself means aham sunaina.
 
                                                   
                               0